Bæredygtighed

ESG

ESG er en engelsk forkortelse for miljø (E=Environment), sociale forhold (S=Social) og god selskabsledelse (G=Governance). Interessen for bæredygtige investeringer har været stigende, og er blevet et særligt fokusområde efter indgåelsen af Paris-aftalen i år 2015. I begyndelsen af 2016 trådte FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Disse verdensmål, som indeholder 169 delmål, sætter en ambitiøs dagsorden for en mere bæredygtig udvikling frem til år 2030 til gavn for både mennesker og jorden. EU indfaser et nyt klassifikationssystem som led i EU’s Handlingsplan for en renere og grønnere økonomi. Selve systemet, den såkaldte taksonomi, skal sikre transparens og ensartet identifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige investeringer på det europæiske marked.

En bæredygtig investering er en investering i en økonomisk aktivitet, der bidrager til fx et miljømæssigt mål (E=Environment) som fx reduktion af klimaforandringer, tilpasning til klimaforandringer, bæredygtigt brug og beskyttelse af vand- og havressourcer, beskyttelse af biodiversitet samt overgang til den cirkulære økonomi. Ydermere bidrage til fx et socialt mål (S=Social), som eksempelvis bekæmpelse af ulighed eller som fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller sidst men ikke mindst bidrager til et mål for god selskabsledelse (G=Governance) som fx en sund ledelsesstruktur, fair aflønning af personale, samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse mv.

Bæredygtighedsrisiko betyder en miljø-, social- eller ledelsesmæssig begivenhed eller betingelse, som potentielt eller faktisk kan have en væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering, hvis den opstår. Bæredygtighedsrisici kan enten udgøre en risiko for sig selv eller have en effekt på markedsrisici, operationelle risici, likviditetsrisici, modpartsrisici eller andre risici.

Bæredygtighedsrisiko kan have indflydelse på langsigtede risikojusterede afkast for investorer. Vurdering af bæredygtighedsrisici er komplekse, og kan være baseret på ESG-data, som er vanskelige at få adgang til og kan være ufuldstændige, estimerede, forældede eller på anden måde målt unøjagtigt. Når der opstår bæredygtighedsrisiko for et aktiv, så vil der generelt være en negativ indvirkning og potentielt et samlet tab af dens værdi, og dermed en indvirkning på nettoaktivværdien af den pågældende investering.

 

Risici i forbindelse med anvendelsen af ESG-kriterierne

Anvendelsen af ESG-kriterier kan påvirke et investeringsresultat negativt, og skal ikke sammenlignes med en lignende fond, der ikke anvender 100% sammenlignelige kriterier. De relevante udelukkelser i forbindelse med ESG-kriterierne fra Investeringsforeningen BIL Danmark svarer muligvis ikke overens med investorens egne subjektive etiske synspunkter. Investeringsforeningens anvendelse af ESG-kriterier er ingen garanti for, at der opnås retfærdighed, korrekthed, nøjagtighed, rimelighed eller en fuldstændighed af enhver given investering, som der foretages i øje med en bæredygtig investering.

 

Klassifikation af investeringsprodukt i henhold til EU 2019/2088 forordning

Klassifikationen af investeringsprodukter er en del af EU 2019/2088 forordning, som træder trinvist i kraft fra den 10. marts 2021. Samtlige fonde udbudt fra Investeringsforeningen BIL Danmark er indledende klassificeret efter den nye forordning. Klassifikationen af fondene indarbejdes i fondenes prospekter, som vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside www.bildanmark.dk fra den 10. marts 2021. Prospekterne kan findes under fanen Materiale, og herunder Prospekter.