Om Foreningen

Om Foreningen

BIL Danmark er en investorejet forening, som har eksisteret siden 1998. BIL Danmark udbyder i dag følgende afdelinger: Selection Lav Akk. KL, Selection Middel Akk. KL, Selection Høj Akk. KL & Selection Aktier Akk. KL.

Vores mission er at tilbyde markedet en aktiv forvaltning og opnå investeringsresultater, der slår markedet, og som er i top. BIL Danmark samarbejder med BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A og Nykredit Portefølje Administration A/S.

BIL Danmark er en filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A, som er Luxembourgs ældste bank fra 1856 og i dag den tredje største bank i landet. Banken er aktiv i Luxembourg, Schweiz, Mellemøsten og Danmark.

BIL Danmark har mange års erfaring med porteføljeforvaltning i danske værdipapirer og via bankens moderselskab også internationale værdipapirer. Banken varetager alle opgaver inden for traditionel bankvirksomhed, formueforvaltning, rådgivning, handel med værdipapirer og udbud af strukturerede produkter til det professionelle marked samt formuende privatpersoner.

Nykredit Portefølje Administration A/S er et 100% ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S, som siden 1994 har opbygget betydelige kompetencer inden for etablering og administration af investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Det sikrer medlemmerne af BIL Danmark en effektiv og troværdig administration af deres investeringer.

Bestyrelse

Indvalgt i bestyrelsen i 2003 og valgt som formand i 2008. Uddannet som cand. merc. i strategi og markedsføring 1980. Jacob Saxild har i årene 1980-1991 arbejdet i den finansielle sektor, herunder bank, forsikring og realkredit med markedsføring, forretningsudvikling og organisationsudvikling på afdelingschefniveau. Efter et par år som managementkonsulent har Jacob arbejdet med international markedsføring og udvikling af København med fokus på internationale ejendomsinvesteringer og byudvikling. Jacob Saxild er i dag dels direktør for SIPA, et internationalt netværk af ejendomsinvestorer, dels selvstændig konsulent inden for ejendomsudvikling, - investering og -udvikling. Er desuden bestyrelsesformand for og -medlem i en række forskellige selskaber og organisationer.
Indvalgt i bestyrelsen i 2011. Jette H. Ronøe var tilknyttet advokatfirmaet Bech-Bruun i perioden 1984-2011 og partner i advokatfirmaet Bech-Bruuns arbejdsansættelsesretsafdeling Hun er nu partner i advokatfirmaet Aumento, der er specialiseret i arbejdsansættelsesret, særligt incitamentsordninger, herunder aktieoptioner, ind- og udstationering, international arbejdsret samt direktørforhold. Jette H. Ronøe rådgiver først og fremmest større udenlandske selskaber i ansættelsesretlige spørgsmål. Herudover har Jette H. Ronøe i en lang årrække rådgivet om franske forhold, særligt fast ejendom og arveforhold. Jette H. Ronøe har udgivet en række bøger i udlandet samt artikler i udenlandske tidsskrifter. Jette H. Ronøe er desuden cand. mag i fransk og italiensk.
Indvalgt i bestyrelsen i 2019. Uddannet som officer ved Hærens Officersskole med en karriere, der er gået gennem ledelsesposter hos IBM, Toyota, Illum, Diners og konsulenthuset Accenture, som han forlod i 2003 som administrerende direktør for at hellige sig en fuldtids bestyrelseskarriere.

Direktion:

Nykredit Portefølje
Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V

Adm. direktør Martin Udbye Madsen
Direktør Tage Fabrin-Brasted

Foreningens revisor:

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Foreningens depotbank:

Nykredit Bank A/S
Kalvebord Brygge 1 - 3
1780 København V

Disclaimer

Rettigheder

Alle rettigheder til materiale, herunder de viste data og informationer mv., tilhører Investeringsforeningen BIL Danmark, og enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution eller gengivelse af materiale, eller uddrag af materiale, er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra foreningen.

Særlige forbehold

BIL Danmark bestræber sig på, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt, men påtager sig ikke ansvar herfor. Oplysningerne er alene ment som en generel service og orientering. Alle oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser. Foreningen påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.

BIL Danmark bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og foreningen påtager sig intet ansvar herfor eller konsekvenserne heraf.

Oplysninger på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af produkter i BIL Danmark, og foreningen påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages, eller undlades at blive truffet eller foretaget, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside.

Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold, og BIL Danmark gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport og halvårsrapport.

Denne hjemmeside, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Den henvender sig derfor ikke til personer i jurisdiktioner, hvor udgivelse af og adgang til en hjemmeside af denne karakter er underlagt særlige restriktioner. Oplysninger og materiale vedrørende finansielle ydelser eller produkter, der er tilgængelige via denne hjemmeside, er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Personer, der kommer i besiddelse af sådant materiale, er forpligtet til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner.

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. BIL Danmark er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til dem via et link fra denne hjemmeside.

Klagevejledning

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?


Konti, depoter og rådgivning

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen BIL Danmark, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.

Produkter fra BIL Danmark

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra foreningen, kan du skrive til:

Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V

Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål.

Klageansvarlig

Hvis vores svar ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte foreningens klageansvarlige:

Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
Att.: Den klageansvarlige

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Investeringsforeningen BIL Danmarks behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde. Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62,2
1264 København K
mail: sek@fanke.dk
Tlf.: 35 43 63 33

Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.